Dit zijn wij

Verantwoordelijkheid

Samenwerking loopt als een rode draad door ons onderwijs, vanaf de peuterspeelzaal tot groep 8. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daar- voor de ruimte en mogelijkheid biedt. Ons onderwijs is doelgericht en we leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en voor elkaar. Door aandacht te besteden aan de zelfstandige leer- houding van kinderen kunnen zij zelf keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. De leerkracht maakt leerdoelen zichtbaar en daagt de leerlingen uit om hierop te reflecteren.

Respect

Op Het Vogelnest is ieder kind welkom. We vinden het fijn dat je er bent en we waarderen diversiteit. We hebben respect voor ieders eigenheid. In de school heerst een rustige, taakgerichte werksfeer. Wij zorgen er samen voor dat iedereen het maximale uit zichzelf kan halen. We gaan zorgvuldig om met elkaar en met elkaars materialen. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Door samen- werking ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en leren ze reflecteren, bijvoorbeeld door hun eigen inbreng en die van medeleerlingen te beoordelen.

Veiligheid

Veiligheid is voor ons een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Kinderen op Het Vogelnest voelen dat de leerkracht het allerbeste voor hen wil. Elke dag ‘ziet’ de leerkracht het kind en heeft oog voor het welbevinden. Het kindgesprek heeft een centrale plaats binnen ons onderwijs en tijdens het portfoliogesprek is de leerling de voorzitter. De leerkracht is voorspelbaar en biedt de leerlingen duidelijkheid, structuur en regelmaat. Binnen de school heersen duidelijke regels, normen en waarden die uitgaan van gewenst gedrag. We werken samen met ouders vanuit de gouden driehoek (kind – ouders – school).

Ondernemerschap

Wij geven kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen taken en resultaten. Door leerlingen voldoende autonomie te geven, kunnen zij zelf maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. De leer- kracht biedt voldoende ruimte voor verdieping. Om te zorgen dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen, zijn de doelen zicht- baar in de klassen en de leerkracht evalueert deze met de kinderen. Ook zorgt de leerkracht voor voldoende individuele begeleiding en leren de kinderen kritisch naar hun eigen gedrag te kijken.

Lef

Wij geloven dat alle kinderen succesvol kunnen zijn. Vanuit vertrouwen geven we kinderen maximale ruimte en kansen om zichzelf te ontplooien. Wij dagen kinderen uit om initiatief te nemen en bieden hen een podium om zichzelf te laten zien.
De leerkracht daagt leerlingen uit om samen talenten te ontwikkelen en heeft hoge, realistische verwachtingen van elk kind. Samen met het kind reflecteert de leerkracht op de talenten en mogelijkheden van het kind. Ook wanneer het even niet lukt.